Site Meter

Wednesday, September 30, 2009

学做人 。。。 (7)


勿以己之短
而忌人之长
*
*
“取人之长,补己之短”
方为上策!
***

Tuesday, September 29, 2009

Peribahasa Melayu

1. Ada gula, ada semut - Di tempat orang mudah mendapat rezeki, banyaklah orang berkumpul. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada padi masak, adalah pipit).

2. Ada hari, ada nasi - Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada nyawa ada rezeki, b. Ada umur ada rezeki).

3. Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas - Perbuatan jahat itu sewaktu-waktu akan mendapat balasan juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada ubi ada batas, ada masa boleh balas).

4. Ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras - Orang yang mampu (= kaya, berilmu) segala maksudnya mudah tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada padi, segala menjadi).

5. Ada pasang surutnya - Untung dan malang tidak tetap.

6. Ada rotan, ada duri - Dalam kesenangan tentu ada kesusahannya.

7. Ada sampan hendak berenang - Sengaja bersusah payah.

8. Air susu dibalas dengan air tuba - Kebaikan dibalas dengan kejahatan.

9. Air tenang menghanyutkan - Orang yang pendiam itu biasanya berilmu dan dapat melakukan pekerjaan yang besar-besar. (Peribahasa lain yang sama makna: Air gedang menghanyutkan).

10. Asal ada kecil pun pada - Kalau tak ada banyak, sedikit pun cukup juga.
*
(Dipetik dpd: 'Kamus Istimewa Peribahasa Melayu')
***

Monday, September 28, 2009

Quotable QUOTES ...(5)


1) The skill of writing is to create a context in which other people can think.
- Edwin Schlossberg
2) No one can make you feel inferior without your consent.
- Eleanor Roosevelt (1884 - 1962),
3) There is a lot more to life than just struggling to make money.
- Ann Richards
4) Learning to live in the present moment is part of the path of joy.
- Sarah Ban Breathnach
5) If you want your life to be more rewarding, you have to change the way you think.
- Oprah Winfrey (1954 - )

6) Try to learn something about everything and everything about something.
- Thomas H. Huxley (1825 - 1895)
7) Words are a heavy thing...they weigh you down. If birds talked, they couldn't fly.
- Sy Rosen and Christian Williams
8) Once in a while you have to take a break and visit yourself.
- Audrey Giorgi
***

Sunday, September 27, 2009

Said Zahari


Hidden Hands
(after racial riots in K.L.)
*
Once again
History repeats itself
By savage deeds
In a civilized age.
*
Once again
Hidden hands appear
Seeking the Blood
Of the poor and the wretched.
*
Once again
Colour, race, religion and language
Become sharp blades
To use in the carnage.
*
It has happened
In every corner of the earth
Where the few eat bread
And the rest sand.
*
It has happened
Where the few clothed in velvet,
Sleep in palaces;
The rest go naked, squeezed into shacks.
*
It has happened
Then Hidden Hands reappear
Spilling the blood of the poor
To cling on to power.
*
May 1969

Saturday, September 26, 2009

国阵的未来308 是国阵的闹钟。
国阵可以选择继续睡觉,还是醒觉过来。
假如继续睡觉,恐怕一睡不醒。
醒觉过来,洗个澡,也许精神会更好。
*
无论如何
国阵好像开始醒来了。
可是有时还是昏昏欲睡,精神欠佳。。。且看
*
巫统老大。
江山易改,本性难移。
不时还是摆出种族主义的王牌。
*
老二马华。
中华文化,礼仪廉耻。
我是老总,惟我独尊。
你民我主,我活你死。
*
老三国大党。
几十年来一个老纱弥。
弄得全国印裔大造反。
*
还有一个民政党。
头脑清醒,四肢无力。
做起事来,力不从心。

*
醒醒吧,国阵!
***

Thursday, September 24, 2009

未来的马华

言归正传。
1010是马华的特别大日子
谁去谁留, 谁不去谁不留
马华肯定留。
*
肯定的
留下来的马华
是头破血流。
*
肯定的
留下来的马华
似跛了脚的母鸡。
*
肯定的
留下来的马华
似过江的泥菩萨。
*
肯定的
留下来的马华
似过街的老鼠。
*
肯定的。
***

Wednesday, September 23, 2009

学做人...(6)


*
*
*

***

Tuesday, September 22, 2009

唐诗二首

(1)
白日依山尽, 黄河入海流。
欲穷千里目, 更上一层楼。
(王之涣)
(2)
向晚意不适, 驱车登古原。
夕阳无限好, 只是近黄昏。
(李商隐)
*
*我不会做诗, 但是
我爱诗。
我尝试欣赏诗, 就如
我欣赏世间的真善美。

***

Friday, September 18, 2009

七步诗

煮豆燃豆萁,


豆在釜中泣。


本是同根生,


相煎何太急?

〔作者: 曹植
***

几度夕阳红歌词:
时光留不住
春去已无踪
潮来又潮往
聚散苦匆匆
*
往事不能忘
浮萍各西东
青山依旧在
几度夕阳红
*
且拭今宵泪
留与明夜风
风儿携我梦
天涯绕无穷
*
朝朝共暮暮
相思古今同
青山依旧在
几度夕阳红
***

Wednesday, September 16, 2009

说不出的快活!

Cha cha Ang Boh !....
Tuesday, September 15, 2009

古诗今赏

《将进酒》 李白

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。
君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。
岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。
与君歌一曲,请君为我倾耳听。
钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。
古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。
陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。
主人何为言少钱,径须沽取对君酌。
五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。
***

Monday, September 14, 2009

Yesterday once more

When I was young
I'd listen to the radio
Waitin' for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile.

Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well.

Every Sha-la-la-la
Every Wo-o-wo-o
Still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they're startin' to sing's
So fine.

When they get to the part
Where he's breakin' her heart
It can really make me cry
Just like before
It's yesterday once more.

Lookin' back on how it was
In years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad
So much has changed.

It was songs of love that
I would sing to then
And I'd memorize each word
Those old melodies
Still sound so good to me
As they melt the years away.

Every Sha-la-la-la
Every Wo-o-wo-o
Still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they're startin' to sing's
So fine.

All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry.

Just like before
It's yesterday once more.

***

Sunday, September 13, 2009

岁月不留人

1976年。。。Bagan Datoh 码头


33 年后 :

13-9-2009 旧地重游。。。
*
*
事过境迁
往事只能回味。。。
***

Friday, September 11, 2009

人生金言

作者: 清金缨

知足常足,终身不辱;
知止常止,终身不耻。

*
知足何时足,知足便足;
求闲不得闲,偷闲即闲。
*
事事培元气,其人必寿;
念念存本心,其后必昌。
*
世事让三分,天空地阔;
心田培一点,子种孙收。
*

修己,以清心为要;
涉世,以慎言为先。
*
恶莫大於纵己之欲,
祸莫大於言人之非。
*
待小人宜宽,
防小人宜严。
*
先去私心,而后可以治公事;
先平己见,而后可以听人言。
*
言语之恶,莫大於造诬;
行事之恶,莫大於苛刻;
心术之恶,莫大於深险。
*
喜闻人过,不如喜闻己过;
乐道己善,不如乐道人善。

***

Thursday, September 10, 2009

Learn ENGLISH today ...(2)

British / American
1. licence / license
2. centre / center
3. programme / program
4. cheque / check
5. tyre / tire
6. sceptic / skeptic
7. speciality / specialty
8. enrol / enroll
9. towards / toward
Bold10. adviser / advisor
11. anaemia / anemia , etc
12. honour / honor , etc
13. per cent / percent
14. pleaded / pled
15. apartment / flat
*
*

Wednesday, September 9, 2009

"毛主席万岁!"

毛语录
(取自kurich的网志)
毛泽东
(1893-1976)
*
*
1. 最鼓舞人心的一句话 - 星星之火,可以燎原。
2. 最具激励的一句话 - 下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利!
3. 最理智的一句话 - 前途是光明的,道路是曲折的。
4. 最像长辈的一句话 - 好好学习,天天向上。
5. 最立志的一句话 - 孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。
6. 最让女人自豪的一句话 - 妇女要顶半边天。
7. 最具借鉴意义的一句话 - 古为今用,洋为中用,百花齐放,推陈出新。
8. 最有主人翁意识的一句话 - 问苍天大地,谁主沉浮?
9. 最入境的一句话 - 暮色苍茫看劲松,乱云飞渡仍从容。
10. 最无奈的一句话 - 天要下雨,娘要嫁人,由他去吧!
11. 最警醒的一句话 - 贪污和浪费是极大的犯罪
12. 最有煽动性的一句话 - 哪里有压迫,哪里就有反抗!
13. 最正气凛然的一句话 - 人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人。
***

Tuesday, September 8, 2009

I have a dream

Martin Luther King, Jr
(1929-1968)
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal."

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

I have a dream today!

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of "interposition" and "nullification" -- one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.

I have a dream today!

I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight; "and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together."

This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with.


。。。。。。。
。。。。。。。。。。

***

Monday, September 7, 2009

Benefits of YOGA Exercise

(From website: Ezine article)

Yoga has been practiced by people the world over for many centuries, and it is still very popular today. Many people use it to strengthen the mind, body and spirit connection. There are actually several forms of yoga, and a seemingly infinite array of poses and postures that can be used. But however you choose to make use of yoga exercise, here are the top five benefits of including yoga in your home fitness routine.

1. Yoga not only strengthens your muscles but also increases their flexibility. Many people today use weight training to help build larger more powerful muscles. However, short and powerful muscles can be prone to injury. And flexibility is often ignored in many workout routines. Yoga can help round out your workout schedule, not only strengthening the muscles of your body but also making them flexible enough to protect you from injury as you exercise.

2. Yoga also helps increase your energy level. There is an emphasis on increasing the oxygen level in your blood while doing yoga exercises, and that in turn leads to a more energetic overall feeling. And because of the increased flexibility that yoga brings, there is a tendency to move more anyway because there is a wider range of free movement available in the body. And staying active also leads to higher energy levels as well.

3. Yoga also stimulates endocrine gland function by utilizing twisting and bending poses that activate the endocrine system and helps normalize sluggish glands.

4. One of the most popular benefits of yoga exercises is that it not only strengthens and improves your physical condition, but also helps relieve stress and tension to improve your mental outlook too. Today's society is fast-paced and hectic, and this can take its toll on one both physically and mentally. Yoga recognizes this, and many of the slow stretching movements and deep breathing that is part of most yoga exercises help clear your mind of the cares of the day and focus it on positive things instead.

5. Closely related to your mood and mental outlook are other psychological benefits of using yoga. Very often we carry negative messages and feelings inside, and the practice of yoga helps a person better tune into the person that they are inside, increasing self awareness and self esteem.

There are lots of other advantages and benefits of adding yoga exercise into your fitness workouts, including the fact that it is both inexpensive and relatively easy to do. You may find by incorporating yoga into your daily routine, that even more benefits become readily apparent. This is fine because yoga is a deeply personal experience. It is not necessarily the same for each person who practices it.


***

Friday, September 4, 2009

瑜伽健身

多年来,陆陆续续的在家里都有做些瑜伽运动。

我选择那些容易而且适合自己身材的姿势,
所以不需要师傅的指导。

瑜伽运动,能松弛身体的肌肉和神经,
使我们感到全身放松,精神镇定。

这些运动不需要太大的空间,
而且只需15分钟的时间就足够了。
***

Thursday, September 3, 2009

民主败类


上台不到两年
口气狂妄自大
态度不可一世
气势嚣张极度
*
满口礼仪廉耻
声声个人原则
天天疑神疑鬼
党内惟我独尊
顺我者进,逆我者出。
*
廿一世纪民主开放
您偏偏开民主倒车
您不向友族看齐?
您污辱民主,您漠视民意,您摧毁自党
您。。。 您。。民主败类!
***

Tuesday, September 1, 2009

无声之旅

因为无声胜有声,所以大马人昨天选择度过一个无声的国庆日。

无声,据说是对A-型流感表示抗议。
无声,据说是对经济不景表示抗拒。
无声,据说是对政局不稳表示哀悼。
无声,据说是对一个大马表示尊重。
无声,据说是因为声带沙哑而无声。

这也难怪,因为即使是一个人,走了三分二的人生旅途,未免有时感到厌倦,选择保持沉默,更何况是一个国家。

为了庆祝无声的国庆日,我和三位朋友,一大清早就从淡水镇开车出发,展开国庆日无声之旅,看看吡州子民如何迎接无声的国庆日。

清晨风和日丽,我们浩浩荡荡抵达太平,在一间门庭若市的咖啡店享用早餐。
除了吃的地方,真的,我们所到之处,如太平湖、大街道,都冷清清的,没有一点国庆的气氛。

从太平,我们北上逗甲问丁,然后绕去十八丁。我们停歇已故海王的家乡喝杯茶后,再南下江沙吃午餐。我们没有忘记在吡呖河畔留下我们的脚印。

道别皇城后,我们路经木歪古城回家,结束了一天愉快、轻松的国庆日之旅。


景色迷人的霹雳河畔。。。


三人行必有我师。。。

河上排排坐。。。